Obchodní podmínky

Caurus Egra, český discgolfový spolek

se sídlem Mánesova 1206/32, Cheb, PSČ 350 02
identifikační číslo: 22686291
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 4947
pro prodej startovného na discgolfové turnaje a klubových předmětů Caurus Egra prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.caurusegra.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ STARTOVNÉHO A POPLATKŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejichž předmětem je především koupě startovného na některé z turnajů. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.caurusegra.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží (startovného). Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
1.6. Tyto VOP též:
a) informují kupující – spotřebitele o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele;
b) obsahují souhlas kupujících – fyzických osob ke zpracování osobních údajů prodávajícím a informují subjekty údajů o tom na jaké období, pro jaký účel a k jakým osobním údajům je souhlas dáván.
1.7. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem – prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále a výše též jen „spotřebitel“).

1.8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
1.9. Prodávající tímto kupujícího – spotřebitele informuje v souladu s § 14, zákona o ochraně spotřebitele, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr).

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující objednává zboží (startovné) přímo z webového rozhraní po své registraci.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Možnost startovného na daný turnaj ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to především uvedení cen jednotlivých startovných na jednotlivé turnaje. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání startovného vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. Objednávaném startovném,
3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu startovného dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně prostřednictvím platební brány Pays.cz.
4.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze z tam uvedených důvodů odstoupit od kupní smlouvy.
5.2. Pokud by se turnaj nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.
5.3. Pokud by se kupující turnaje nemohl turnaje zúčastnit, vrací se startovné dle norem PDGA – Soutěžní manual 1.03

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Kupující nabývá právo účastnit se turnaje zaplacením celé kupní ceny startovného.
6.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@caurusegra.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
6.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6.4. Zboží (startovné)je považováno za doručené při připsání ceny na účet u společnosti provozující platební bránu Pays.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. K úspěšné registraci kupujícího je třeba:
a) schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího.
8.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Caurus Egra, český discgolfový spolek, Mánesova 1206/32, 350 02 Cheb, adresa elektronické pošty info@caurusegra.cz, telefon: 604770055, Karel Zdeněk, předseda spolku
8.6. Fotografování či zaznamenávání videozáznamu či zvukového záznamu akce za účelem dosažení zisku (pro obchodní účely) je nutná akreditace daného subjektu u spolku Caurus Egra (na emailu turnajevcaurusegra.cz). Pokud se tak nestane, může být fotografování či natáčení akce označeno za tzv. nekalou soutěž, konkrétně za parazitování na pověsti (§2982, občanského zákoníku). Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.
Parazitování na pověsti je zakázáno a dle § 2988, občanského zákoníku, se osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
Bez řádného povolení není možné užívat ochranou známku projektu. Pokud se tak stalo, jednalo by se o porušení práv k ochranné známce. Oprávněná osoba či subjekt se může domáhat obdobných nároků jako u nekalé soutěže.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ KLUBOVÝCH PŘEDMĚTŮ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejichž předmětem jsou klubové předměty Caurus Egra (dále jen „předmět koupě“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.caurusegra.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce předmětu koupě. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
1.6. Tyto obchodní podmínky též informují kupující-spotřebitele o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.
1.7. Kupující-spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem-prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále a výše též jen „spotřebitel“).

1.8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
1.9. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Plzeňský
a Karlovarský kraj
Houškova 661/33
326 00 Plzeň
e-mail: plzen@coi.cz,

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující objednává předmět koupě přímo z webového rozhraní.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání předmětu koupě je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání předmětu koupě jsou prodávajícím považovány za správné.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obsahuje informace o předmětu koupě, a to především uvedení cen jednotlivých předmětů koupě. Ceny předmětu koupě zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2. Pro objednání předmětu koupě vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.2.1. objednávaném zboží,
3.2.2. způsobu dopravy
3.2.2. způsobu úhrady kupní ceny (dále společně jen jako „objednávka“).
3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.4. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu předmětu koupě dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– bezhotovostně prostřednictvím platební brány Pays.cz.
4.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Nejedná-li se o výjimku stanovenou v § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od smlouvy odstoupit, pak jestliže bezprostředně po obdržení předmětu koupě, nejpozději však do 14 dnů, spotřebitel zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, a datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Zároveň je kupující-spotřebitel povinen vrátit zboží ve lhůtě 30 dnů od odstoupení, a to úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího a obdržení vráceného zboží. Náklady spojené s vrácením zboží (poštovné) nese spotřebitel. Peníze prodávající pošle, dle požadavku kupujícího, na účet nebo složenkou na adresu. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než kupující-spotřebitel splní svoji povinnost vrátit převzaté zboží.
5.2. Prodávající zdůrazňuje, že 14denní lhůta umožňující odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na kupujícího-spotřebitele a pouze na ty smlouvy, na které neplatí výjimky dle § 1837 občanského zákoníku, a v žádném případě se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitel.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@caurusegra.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
6.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6.3. Zboží (startovné)je považováno za doručené při doručení kupujícímu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. K úspěšné objednávce kupujícího je třeba schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího
7.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
7.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Caurus Egra, český discgolfový spolek, Mánesova 1206/32, 350 02 Cheb, adresa elektronické pošty info@caurusegra.cz, telefon: 604770055, Karel Zdeněk, předseda spolku

SOUHLAS S UŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ WWW.CAURUS EGRA.CZ

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dávám Caurus Egra, český discgolfový spolek
se sídlem Mánesova 1206/32, Cheb, PSČ 350 02, IČ: 22686291 a všem partnerům těchto turnajů uvedených na jejich webových stránkách (dále jen „správci“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, za účelem prověření platné účasti v příslušném turnaji na který jsem si zakoupil nebo v budoucnu koupím startovné na www.caurusegra.cz, předání výhry a pro další obchodní a marketingové účely správců a dále pro účely zasílání informací o turnajích a jiných akcí a sdělování výsledků turnajů, to vše na dobu 10 let; souhlasím též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a název obce bydliště ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách příslušného turnaje. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených kterýmkoli ze správců. Správci jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje týkající se mé osoby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jsem si vědom toho, že mám právo svůj souhlas odvolat, a to zvlášť vůči každému ze správců písemnou formou na adresu jeho sídla, a dále zejména právo přístupu k údajům, které se mě týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci a má za následek mé vyloučení z další účasti na Akci, na níž se přihlašuji, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním.

Dávám správcům souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s mojí účastí na turnaji, pořádáním turnaje a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely, zejména pro účely marketingu, reklamy a propagace správců, jejich činnosti, akcí a závodů jím pořádaných nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace správců na všech komunikačních médiích (zejména, tiskových a audiovizuálních) bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný subjekt snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V Chebu dne 1.2.2021