INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

Jsem informován a souhlasím, že v souvislosti s mým členstvím v Caurus Egra, český discgolfový spolek se sídlem Mánesova 1206/32, 350 02 Cheb IČ: 226 86 291(dále „Spolek“) je tento Spolek povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále „ZPS“) zpracovávat a dle §3a odst. 6 ZPS uchovávat mé Osobní údaje:
1) jméno a příjmení,
2) datum narození,
3) adresu místa pobytu.

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení členské evidence a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o příspěvky a dotace, zajišťování dis golfových kvalifikací, vyřizování přihlášek na akce, zařizování pojištění apod.). Beru na vědomí, že Spolek předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
1) Česká asociace discgolfu se sídlem Osadní 869/32, 170 00 Praha 7 (Dále jen ČADG),
2) Professional disc golf association se sídlem 3828 Dogwood Lane, Appling, GA 30802 USA( Dále PDGA)
3) příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
za účelem:
1) vedení členské evidence ČADG a PDGA,
2) identifikace na akcích.

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše uvedeného klubu.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR zpracoval Spolek moje:
1) fotografie,
2) videa,
3) zvukové záznamy,
4) sportovní výsledky
za účelem:
1) marketingu a sportovní propagace,
2) prezentace na webu,
3) prezentace na internetových sociálních sítích,
4) prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Spolek zpracoval i mé:
1) telefonní číslo,
2) e-mail,
za účelem vedení členské evidence a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o příspěvky a dotace, zajišťování kvalifikací, vyřizování přihlášek na akce a povolenek vstupu, zařizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Spolkem evidován).

Jsem srozuměn se svým právem (dle čl.15, 16, 17, 18, 20 GDPR) mít přístup ke svým Osobním údajům, požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování a jejich přenositelnost; dále (dle čl.7 odst.3, čl. 77 GDPR) odvolat souhlas a podat proti Spolku stížnost.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl, obsahu rozumím a souhlasím s ním.